Tấc lưỡi phục kiêu ngạnh,
Trung thành dùng rất hay.
Công danh ngày dựng trụ,
Khẳng khái lúc xin dây.
Bao mao đủ cống lễ,
Ý dĩ phòng riêng tây.
Ông đi có kế hoạch,
Vương sư yên có ngày.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.