Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài thơ)
- Quan Hán Khanh (14 bài thơ)
- Mã Trí Viễn (1 bài thơ)
- Trương Viêm (6 bài thơ)
- Bạch Phác (2 bài thơ)
Tạo ngày 21/07/2017 17:22 bởi hongha83
Minh Bổn thiền sư 明本禪師 (1263-1323) họ Tôn 孫, hiệu Trung Phong 中峰, pháp hiệu Trí Giác 智覺, người Tiền Đường, Hàng Châu, Trung Quốc. Ông là tu sĩ, nhà thơ đời Nguyên, Tổ thứ 56 đời thứ 19 tông Lâm Tế.

Tác phẩm:
- Hoài tịnh thổ thi 懷凈土詩 (108 bài)