Ao sen hoa đẹp nở hằng ngày,
Sắc lạ quang minh chiếu bảo đài.
Bỉ nguyện tay vàng xa tiếp dẫn,
Chúng sanh sao mãi giấc còn say?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)