Trần sa sống chết kiếp trần sa,
Lại hết trần sa chẳng thoát ra!
Một niệm chỉ nhân tình chửa dứt,
Vô biên số kiếp đắm mê hà.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)