Bao phen lạc bước giữa trường đời,
Việc thế như gai lắm rối bời.
Hoa đẹp vườn xưa thương cảnh cũ,
Trâu dê dày đạp mãi không thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)