Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/07/2017 20:16 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 17/07/2017 21:10 bởi hongha83
Ưu Đàm đại sư 優曇大師 (?-1330) tên huý là Tưởng Phổ Độ 蔣普度, người Đan Dương đời Nguyên. Ngài xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lư Sơn, sau trú tại chùa Diệu Quả ở Đan Dương. Vua nghe sàm tấu, bãi bỏ tông Tịnh Độ. Ngài nói: "Ta tu đã 30 năm, đây là cửa giải thoát vi diệu, đâu có thể tuyệt diệt", liền viết mười quyển Liên Tông Bảo Giám 蓮宗寶鑑 và thỉnh mười phương đại sư chứng minh. Không ai sửa một chữ. Dâng lên vua duyệt lãm. Vua mừng rỡ ban khen, cho khắc bản lưu hành, ân tứ cho ngài hiệu là Hổ Khê tôn giả, sắc phong giáo chủ Liên tông. Khi lâm chung, ngài niệm Phật toạ hoá. Ngoài tác phẩm Liên tông bảo giám, ngài còn có thơ tuyển trong Liên hoa thế giới thi 蓮華世界詩 do Vân Thê và Diệu Ý đời Minh biên soạn.

Tác phẩm:
- Liên hoa bảo giám, Đại sư Ưu Đàm (Thích Minh Thành dịch), NXB Tôn giáo, 2009