24/09/2023 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Tịnh thổ thi kỳ 1
懷凈土詩其一

Tác giả: Minh Bổn thiền sư - 明本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2017 17:29

 

Nguyên tác

藕池無日不花開,
四色光明映寶台。
金臂遙伸垂念切,
眾生何事不思來。

Phiên âm

Ngẫu trì vô nhật bất hoa khai,
Tứ sắc quang minh ánh bảo đài.
Kim tý dao thân thuỳ niệm thiết,
Chúng sinh hà sự bất tư lai.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Ao sen hoa đẹp nở hằng ngày,
Sắc lạ quang minh chiếu bảo đài.
Bỉ nguyện tay vàng xa tiếp dẫn,
Chúng sanh sao mãi giấc còn say?
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Bổn thiền sư » Hoài Tịnh thổ thi kỳ 1