quả chuông lơ lửng ngọn cây chùa
gieo hạt từ bi khắp bốn mùa.
đây: trại Hàng Hoa, rừng Bách Thảo,
sớm chiều vang dội tiếng "nam mô".


saigon 1963

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967