Thấy chăng sương ngọn cỏ,
Ánh nắng chiếu mất tăm.
Đời người cũng vậy đó,
Cõi thế là gửi thân.
Chớ buông xuôi quá độ,
Hãy trừ tham si sân.
Bồ đề tức phiền não,
Dứt hết chẳng lưu tâm.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)