Muôn sao cùng khắp đêm sâu thẳm
Bên vách đèn côi trăng chửa tàn
Tròn trặn một vừng tâm địa sáng
Treo giữa trời cao thị ngã tâm


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)