Vu sơn mộng,
Mộng Vu sơn!
Vu sơn mơ mộng nặng thương hờn!
Vợ yêu con quý rồi ly biệt.
Phách lạc hồn mê cách cõi dương!
Từ đây tỉnh,
Gắng tìm đường.
Niệm Phật về Tây thoát khổ ương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]