Sức người tu nguyện đủ công năng,
Ngồi được đài sen phẩm thượng tằng.
Một niệm phàm tâm sanh tánh Phật,
Sát ba thuỷ quán hoá thành băng.
Cây châu ngay lối đường vàng thẳng,
Dây báu làm ranh đất ngọc giăng.
Biết mấy thiên hoa đầy giỏ quý,
Mười phương cảnh Phật mặc phi đằng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)