Biển trần tham dục biết sao cùng!
Khoá lợi vàm danh khó dứt xong.
Tình niệm nếu xoay thành Phật niệm,
Tây phương Cực Lạc một đường thông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]