Biển trần tham dục biết sao cùng!
Khoá lợi vàm danh khó dứt xong.
Tình niệm nếu xoay thành Phật niệm,
Tây phương Cực Lạc một đường thông.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997