Mây trắng cao chót vót
Nước xanh sóng dạt dào
Tiếng ngư phủ đâu đây
Văng vẳng gõ chèo ca
Thanh âm chẳng nghe rõ
Làm buồn thêm lòng ta
Ai nói sẻ không sừng
Mái tranh cũng chẳng tha


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)