Muốn chọn chốn an thân
Hàn Sơn nơi tốt bền
Thông cao gió nhẹ thổi
Tiếng càng hay khi gần
Dưới cây người tóc trắng
Hoàng Lão đọc huyên thuyên
Mười năm về chẳng được
Đường đến đã mau quên


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)