Bao quát muôn phương công niệm Phật,
Cao hơi đập cửa khuyến tu hành.
Duyên sao vội gấp kêu dường ấy?
Vì sợ người mê rớt hoả khanh!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)