Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 17/07/2017 09:34 bởi hongha83
Liên Ẩn 莲隐 (?-?) không rõ năm sinh năm mất và hành trạng, sống dưới thời nhà Thanh. Tác phẩm có trong Liên Hoa thế giới thi 蓮華世界詩 do Vân Thê và Diệu Ý đời Minh biên soạn.