Cõi người khổ bệnh rồi già chết,
Thiên giới nào ai thoát ngũ suy.
Thà đối cửu liên cam phẩm thấp,
Không mong trần thế lại đầu thai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)