Cõi người khổ bệnh rồi già chết,
Thiên giới nào ai thoát ngũ suy.
Thà đối cửu liên cam phẩm thấp,
Không mong trần thế lại đầu thai.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)