寒食其九

一百五日寒食雨,
風光別我苦吟身。
尚書氣與秋天杳,
同是天涯淪落人。

 

Hàn thực kỳ 09

Nhất bách ngũ nhật hàn thực vũ,
Phong quang biệt ngã khổ ngâm thân.
Thượng thư khí dữ thu thiên diểu,
Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân.

 

Dịch nghĩa

Trăm lẻ năm ngày đến tiết Hàn thực lại mưa,
Tuổi xanh từ giã tấm thân khổ ngâm.
Thượng thư khí lớn như trời thu cao rộng,
Cùng là người lưu lạc ở chân trời góc bể.