Cố cùng chìm nổi kiếp bình bồng
Đội mũ trời nam ngạo bắc giông
Thân khốn mười năm hoài tiết tháo
Mệnh theo mái tóc tỏ lòng trung
Ví theo chính nghĩa không làm thẹn
Cầu giữ điều nhân chịu oán chồng
Năm chục năm đời thành giấc mộng
Bao nhiêu cay đắng vẫn toàn không