23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Khuê (29 bài)
- Nguyễn Trung Trực (1 bài)
- Dương Danh Lập (3 bài)
- Trần Bích San (60 bài)
- Đỗ Như Tâm (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (2 bài)
- Lam Giang (I) (1 bài)
- Phan Trần Chúc (1 bài)
- Việt Thao (1 bài)
Tạo ngày 27/01/2020 23:41 bởi tôn tiền tử
Bùi Viện 裴援 (1839-1878) hiệu Mạnh Dực, người làng Trình Phố, huyện Trực Định, tỉnh Nam Định (nay thuộc Thái Bình), đỗ cử nhân khoa Mậu Thìn (1868) năm Tự Đức thứ 21.

Ông cùng các ông Hoàng Phan Thái (1819-1865), Bạch Đông Ôn (1811-?), Nguyễn Tư Giản (1823-1890), Đặng Đức Thuận, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ (1830-1871)… chủ trương canh tân, người đời gọi chung những người cấp tiến này là Tân Đảng. Với lòng yêu nước nhiệt thành, tư tưởng tiến bộ, quan điểm thức thời, họ thường dâng lên vua Tự Đức những bản điều trần đề nghị cải cách nhiều mặt về chính trị, quân sự, ngoại giao, giáo dục, kinh tế… để đất nước phú cường và theo kịp đà tiến bộ của thế giới, hầu mong thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp. Theo nhóm cấp tiến, chính sách ngoại giao cần phải thay đổi toàn diện, cần giao thiệp đồng đều với nhiều nước Tây phương.