Biết thời nên hiển đạt
Giữ tóc dám đâu tình
Nghĩa lớn vàng ngàn nặng
Thân hèn lá nhẹ tênh
Lòng son cho đến chết
Đầu bạc uổng đời sinh
Ta hợp Xuân thu nghĩa
Thứ tha đầu tháng bình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.