Cuộc vui chuốc chén Hoành Tân,
Mây Nam ngoảnh lại tần ngần xót xa.
Mộng hồn tỉnh giấc phong ba,
Cuộc vui còn nhớ tiệc hoa năm nào.
Đài Kim ca vũ xôn xao,
Phồn Hoa nhân vật khác nào Bồng Châu.
Vui rồi ly biệt càng đau,
Bạn tiên ước thuở cùng nhau dạo thuyền.

tửu tận tình do tại