Hoàng Hạc lầu cao lá rụng vàng,
Mây trời bay hết, sóng mang mang.
Chèo theo trăng sáng về Vu Giáp,
Đèn đuổi sóng vờn tới Hán Dương.
Dữu Lượng có công lưu sử sách,
Nễ Hành không đất dụng văn chương.
Trước sau còn lại đôi hàng liễu,
Cùng với người qua chuyện Vũ Xương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.