Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 18/07/2014 15:44 bởi tôn tiền tử
Chu Bật 周弼 (1194-1255) tự Bá Bật 伯弼, Chính Khanh 正卿, người Nhữ Dương, con của Chu Văn Phác 周文璞, một từ nhân đời Nam Tống. Ông đỗ tiến sĩ năm Gia Định đời Ninh Tông, từng nhậm Giang Hạ lệnh. Ngoài thơ ông còn giỏi hoạ, nay còn lưu truyền các bức "Mặc trúc song ly đồ", "Cổ bách thuý điểu đồ".