Sau Thôi Hiệu đề thơ Hoàng Hạc
Đã có ai khóc điếu Nễ Hành?
Oán Anh Vũ cỏ thơm nào biết
Thành Hán Dương tạnh thấy trời xanh
Khi tỉnh rượu trăng nghiêng đầu mái
Chim nhạn kêu gió lộng hai bờ
Hạc vàng đi năm trăm năm trước
Nhờ chim âu tìm kết bạn thơ

tửu tận tình do tại