Trời rộng mênh mông xanh thẳm,
Đầm lớn ánh trăng chảy đầy.
Sứ quân ở từ đâu đến,
Đầu núi đi thú xa xôi.
Nước mắt long lanh nhỏ xuống,
Cỏ độc lang hổ thành bầy.
Sâm Thương đêm ngày cách trở,
Cốt nhục biển quế phân chia.
Hỏi trời ngày nào trở lại,
Phương nam ngân hán sáng soi.

tửu tận tình do tại