奉北使恭遇熙陵大祥日有感

隆慶年間被選掄,
詔從馹使綴陪臣。
桂宮嚴邃瞻依近,
梅砌從容顧問頻。
西狩茫茫迷大駕,
北行冉冉遇哀辰。
禮文有盡情無盡,
悵望蒼梧淚滿巾。

 

Phụng bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm

Long Khánh niên gian bị tuyển luân,
Chiếu tòng nhật sứ xuyết bồi thần.
Quế cung nghiêm thuý chiêm y cận,
Mai thế thung dung cố vấn tần.
Tây thú mang mang mê đại giá,
Bắc hành nhiễm nhiễm ngộ ai thần.
Lễ văn hữu tận tình vô tận,
Trướng vọng Thương Ngô lệ mãn cân.

 

Dịch nghĩa

Vào năm Long Khánh được chọn làm sứ giả,
Chiếu vua do mã phu đưa đến bổ khuyết làm bồi thần.
Trong cung quế thâm nghiệm được gần gũi nương tựa,
Dưới thiềm mai nhàn hạ luôn luôn hỏi han.
Đi tuần thú miền tây mênh mông, xe vua mờ mịt,
Đi lên phương bắc xa xăm, gặp lúc đau thương.
Lễ văn có khi hết, tình cảm không thể hết,
Buồn trông núi Thương Ngô, nước mắt đầm khăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Long Khánh năm kia có chiếu đòi,
Sứ triều theo lối phận bầy tôi,
Trông chừng cung quế tầy gang tấc,
Hầu chuyện thềm mai đã mấy hồi.
Giá trở miền tây đà mất mát,
Người qua cõi bắc lại lôi thôi.
Lễ văn dầu hết tình chưa hết,
Trông nẻo Thương Ngô lệ sụt sùi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Khánh được năm chọn sứ thần,
Chiếu vua đưa đến phận tôi thân.
Thâm nghiêm cung quế gần nương tựa,
Mai rỗi dưới thềm bận hỏi han.
Tuần thú miền tây mờ kiệu giá,
Xa xăm hướng bắc gặp thương tàn.
Lễ văn dẫu hết tình không hết,
Trông nẻo Thương Ngô lệ đẩm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm Long Khánh chọn sứ thần,
Chiếu vua đưa đến tôi thân bồi thần.
Thâm nghiêm cung quế tựa gần,
Dưới thềm mai rỗi hỏi han luôn ngày.
Kiệu mờ tuần thú miền tây,
Xa xăm hướng bắc gặp đầy thương đau.
Lễ văn dẫu hết tình sâu,
Thương Ngô trông nẻo lệ sầu đẩm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời