Ở dưới cung trăng luống nỉ non,
Đắng cay như ngậm trái bồ hòn.
Khói mây giọng cuốc nghe hơi mỏi,
Sương tuyết mình ve nhắm đã mòn.
Làn mõ làng xa canh cốc! cốc!
Tiếng chuông chùa cũ giọng bon! bon!
Nỗi riêng ai biết ta thương nhớ,
Chồng hỡi chồng! Con hỡi con!


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990