受降城

路經幕府入馮祥,
故受降城是故彊。
山似諒山溪較少,
石稱下石里偏長。
水車轉軸雷暄岸,
火號標臺雪滿塘。
都統行城成甚事,
伶人千載罵宜陽。

 

Thụ Hàng thành

Lộ kinh Mạc Phủ nhập Bằng Tường,
Cố Thụ Hàng thành thị cố cương.
Sơn tự Lạng Sơn, khê giáo thiểu,
Thạch xưng Hạ Thạch, lý thiên trường!
Thuỷ xa chuyển trục lôi huyên ngạn,
Hoả hiệu tiêu đài tuyết mãn đường.
Đô thống hành thành thành thậm sự,
Linh nhân thiên tải mạ Nghi Dương.

 

Dịch nghĩa

Đường vào Bằng Tường đi qua mạc phủ,
Thành Thụ Hàng xưa thuộc cương giới cũ.
Núi hệt núi Lạng Sơn, suối khe hơi ít,
Đá giống đá Hạ Thạch, dặm đường dài hơn.
Sấm dội bên bờ, guồng nước xoay trục,
Tuyết rơi đầy lối, lửa hiệu nêu trên đài.
Nói tới “hàng thành,” thành ra chuyện,
Khiến người ngàn thuở rủa Nghi Dương.


Thành Thụ Hàng (thành nhận hàng) thuộc đất Trung Hoa, cách Mục Nam quan 50 dặm. Tại đây nhà Minh chấp nhận sự đầu hàng của Mạc Đặng Dung.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Lối qua Mạc Phủ tới Bằng Tường,
Thành Thụ Hàng xưa, dấu cố cương.
Núi tựa Lạng Sơn, dòng suối ít,
Mốc nêu hạ Thạch, dặm đường trường.
Tuyết bay tàn pháo, đồn canh khắp,
Sấm chuyển guồng xe, bến nước vang.
Đô thống xin hàng, trò khốn nạn,
Nghìn năm bán nước tiếng Nghi Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lối đi Mạc Phủ Bằng Tường,
Thụ Hàng thành cổ cố cương, dấu còn,
Ít khe núi tựa Lạng Sơn,
Mốc nêu hạ Thạch, dặm đường trường xa,
Đồn canh, tàn pháo, tuyết sa
Guồng xe sấm chuyển, bến nhà nước vang.
Khốn thay đô thống xin hàng,
Nghìn năm bán nước tiếng tràn Nghi Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Đường qua mạc phủ tới Bằng Tường,
Cương giới năm xưa thành Thụ Hàng.
Núi hột Lạng Sơn khe suối ít,
Đá như Hạ Thạch dặm đường trường.
Trục xoay xe nước, vang như sấm,
Lửa hiệu trên đài, tuyết rợp đường.
Dám nói “hàng thành” thành sự nghiệp,
Khiến người ngàn thuở rủa Nghi Dương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời