Bãi lau sậy mở bến thông,
Nón tơi chẳng để bụi hồng vướng qua.
Mắt soi nửa bức yên hà,
Năm hồ tráng gió la đà vần câu.
Tiết thông chẳng chút héo rầu,
Chảy dài nước biếc một bầu riêng xuân.
Hay vua Hán nhớ cố nhân,
Vẽ tranh lưu lại tinh thần hiền năng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.