Táng Thuấn Cửu Nghi truyền mối nghi,
Thực hư phải biết lẽ mà suy.
Khuê hoàn Ngũ phục, không thuộc Việt,
Can vũ thất tuần, quân rút đi.
Chưa hẳn Thương Ngô, nơi triều bái,
Dám đâu trúc đốm, lệ bà phi.
Chuyện này bia đặt sao ghê thế!
Nào khác đói cơm mua sách về.

tửu tận tình do tại