Vì yêu cảnh đẹp chốn rừng khe,
Ngọc bội chẳng đem đổi lấy thoa.
Chiếm trước Đông Pha chơi Xích Bích,
Thường tranh Tây Tử xuống lầu hoa.
Lo chi đất bạc, nhiều cơn nắng,
Trời vẫn ban cho những trận mưa.
Đường sứ hoa đưa chào đón trước,
Mùi thơm thoang thoảng trạm mai đưa.

tửu tận tình do tại