伏波廟

崇祠嶪嶪瞰蛟宮,
千載猶欽钁鑠翁。
馬革不衰元老健,
犀文豈怕讚人工。
遨遊氣壓層層嶂,
顧眄威存凜凜風。
四七若添圖繪手,
丹青無力像精中。

 

Phục Ba miếu

Sùng từ nghiệp nghiệp khám giao cung,
Thiên tải do khâm quắc thước ông.
Mã cách bất suy nguyên lão kiện,
Tê văn khởi phạ tán nhân công.
Ngao du khí áp tằng tằng chướng,
Cố miện uy tồn lẫm lẫm phong.
Tứ thất nhược thiêm đồ hội thủ,
Đan thanh vô lực tượng tinh trung.

 

Dịch nghĩa

miếu sừng sững nhìn xuống cung giao long,
nghìn năm rồi vẫn còn “khâm phục” ông quắc thước.
da ngựa không làm yếu sức lão tướng,
vằn tê đâu sợ lời khéo gièm pha.
khi nhởn chơi, khí thơ đè lên núi non trùng điệp,
lúc ngắm nhìn, oai phong còn mãi ở luồng gió lạnh lùng.
bức hoạ hai mươi tám người nếu vẽ thêm vào nữa,
thì tranh kia không đủ sức tả lòng tinh trung.


Nguyên chú: Miếu nằm trên bờ sông Tân Ninh.

Phục Ba tức Mã Viện, tướng nhà Hán.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]