Tối trời, bào vóc gió tung,
Chiền thơ gãi vẫn thấy lòng ngứa tân.
Chim đó khách tiếng vang ngân,
Bên đường suối rửa bụi trần sạch bong.
Mây về giày gấm kiệu hồng,
Tạnh mưa giỏ xách núi chồng đá cao.
Quán về nghỉ chửa được bao,
Song thưa nghe đã lọt vào hồi chuông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.