Tứ linh vật quý quả không ngoa,
Hổ báo hiền lành chẳng đuổi xa.
Lúc tới Nam Quan vào tháng một,
Về qua Tây Tĩnh cuối thu qua.
Ruổi theo rừng thắm không ngơi nghỉ,
Đi suốt đêm thâu chẳng ngủ nhà.
Những muốn triều đình thêm thịnh trị,
Bán buôn giảm thiểu, cấy cày đa.

tửu tận tình do tại