Vách đá lầu treo nhòm vũng biếc,
Bình phong dựng đứng quấn the hồng.
Hậu Nguyên nhà cửa người buôn lớn,
Trinh Quán thuyền xe khách lữ hành.
Gấm vóc thời bình đầy xóm trắng,
Lầu cao đài tạ khắp non xanh.
Cảnh này hắn có thơ đề vịnh,
Thu lượm phong quang chuyên chở nhanh.

tửu tận tình do tại