過長沙憶賈誼

不是長沙老賈生,
未遑天子惡紛更。
後元雖缺禮文事,
宣室還非痛哭庭。
畢競少年多挾氣,
遂教一職苦關情。
欲尋故宅來憑吊,
江樹依依尚不平。

 

Quá Trường Sa ức Giả Nghị

Bất thị Trường Sa lão Giả sinh,
Vị hoàng thiên tử ố phân canh.
Hậu nguyên tuy khuyết lễ văn sự,
Tuyên Thất hoàn phi thống khốc đình,
Tất cánh thiếu niên đa hiệp khí,
Toại giao nhất chức khổ quan tình.
Dục tầm cố trạch lai bằng điếu,
Giang thụ y y thượng bất bình.

 

Dịch nghĩa

Giả Sinh chẳng chết già ở Trường Sa,
Bởi thiên tử chưa rảnh, ghét việc thay đổi rối rắm.
Thời Hậu Nguyên tuy thiếu việc lễ nhạc văn chương,
Song nhà Tuyên Thất lại chẳng phải là nơi than khóc.
Rốt cuộc, tuổi trẻ lòng đầy khí khái,
Khiến cho phải đau khổ vì một chức quan.
Muốn tìm nhà cũ để đến thăm viếng,
Cây bên sông bịn rịn, còn mang nỗi bất bình.


Quận Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Giả Nghị là một công thần tài giỏi người Lạc Dương đời Hán Văn Đế, lúc trẻ bị bọn quần thần gièm pha nên phải đổi ra làm thái phó cho vua ở Trường Sa xa xôi.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Há muốn Trường Sa Nghị chết già,
Đổi thay vua ghét chuyện bày ra.
Hậu nguyên tuy thiếu lễ văn đấy,
Tuyên thất là nơi khóc lóc à ?
Chỉ vị tuổi xanh mong chí cả,
Xui nên chức mọn buộc tình ta.
Muốn tìm chốn cũ mà thăm viếng,
Cảnh bến như còn dấu hận xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng thấy Trường Sa Nghị chốn sinh,
Đổi thay vua ghét chuyện quanh mình.
Đời sau tuy thiếu lễ văn đấy,
Tuyên thất là nơi khóc lóc đình?
Chỉ vị tuổi xanh mong chí lớn,
Xui nên chức mọn buộc quan tình.
Muốn tìm chốn cũ mà ai điếu,
Cảnh bến như còn dấu bất bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Nào phải Trường Sa hãm Giả Sinh?
Chỉ vì vua ghét đổi thay nhanh.
Hậu Nguyên dẫu buổi tàn phong hoá,
Tuyên Thất nào nơi khóc điển, kinh?
Tuổi trẻ hẳn quen thừa khí khái,
Chức quan vướng mãi khổ tâm tình.
Muốn tìm nhà cũ vào thăm viếng,
Sừng sững cây sông nỗi bất bình.


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời