Nghe nói Quế Lâm có Việt thành,
Trong sông ngoài núi tự vây quanh.
Đắp nên xưởng đất thành vàng chín,
Tạo được kho trời lắm ngọc thanh.
Kề sát vai nhau, mưa xối xuống,
Ghé nhìn sao sáng đỉnh non xanh.
Chưa nhàn thăm cảnh nơi danh tiếng,
Còn vội vào chầu để chế Thanh.

tửu tận tình do tại