言懷

津送員弁畏簡書,
天倫催召敢遑居。
正愁飛驛雨無正,
卻笑奔泉駒不如。
推彼順流情所以,
見余趨事義之於。
勤勞自古長生劑,
何必高堂坐擁爐。

 

Ngôn hoài

Tân tống viên biền uý giản thư,
Thiên luân thôi triệu cảm hoàng cư.
Chính sầu phi dịch vũ vô chỉ,
Khước tiếu bôn tuyền câu bất như.

Suy bỉ thuận lưu tình sở dĩ,
Kiến dư xu sự nghĩa chi ư.

Cần lao tự cổ trường sinh tễ,
Hà tất cao đường toạ ủng lư (lô).

 

Dịch nghĩa

Viên biền bạn tống sợ chiếu vua ban,
Lệnh vua giục triệu vào gấp, đâu dám dềnh dàng.
Buồn thay, ngựa trạm phóng như bay, mưa chẳng ngớt,
Nực cười, suối chảy như chạy, ngựa câu không bằng.
Cứ suy việc thuận dòng là hợp lẽ,
Thì ta tất tưởi là đúng nghĩa thôi.
Từ cổ, tễ thuốc trường sinh là chăm chỉ,
Cần gì phải ôm lò sưởi trên nhà cao?


Nguồn:
1. Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
2. Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Quan quân hộ tống rộn ràng,
Chiếu vua triệu gấp, trễ tràng dám đâu!
Mưa dầm đường trạm đang rầu,
Cười theo dòng suối, vó câu phải nhường!
Tình người thuận với nước tuôn,
Nghĩa ta bạn với quan sơn dãi dầu.
Thuốc trường sinh, ấy cần lao,
Ngồi ôm lồng ấp nhà cao mà gì!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Quan quân đưa tiễn, lệnh truyền nghiêm
Vời gấp vào chầu, dám lỏng yên?
Thực ngán ngựa phi, mưa chẳng ngớt
Nực cười suối nước đổ như điên
Nước sông xuôi chảy là xuôi lẽ
Tất tưởi việc ta đáng việc tiên
Chăm chỉ từ xưa là tễ thuốc
Cần chi lò nhóm ở nhà trên


Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Quân trạm phi nhanh truyền chiếu chỉ
Lệnh vua giục giã phải đi mau
Buồn trời mưa nặng, chùn chân ngựa
Giận suối dâng tràn, hãm vó câu
Bởi lính thuận lòng tình thắt chặt
Do mình gấp việc nghĩa nồng sâu
Nhọc nhằn việc nước niềm vui sống
Nệm ấm nhà cao cũng chẳng cầu

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hộ tống quan quân thật rộn ràng,
Chiếu vua triệu gấp phải lên đàng.
Mưa dầm đường trạm rầu vì khó,
Dòng suối reo cười vó ngựa than!
Nước chảy theo dòng nhân thế thuận,
Nghĩa ta quan ải bạn mừng an.
Cần lao tự cổ trường sinh thuốc,
Há ở nhà cao an hưởng nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời