Đợi chi cỏ rẽ biệt giang san,
Địa giới rành rành giữa thế gian.
Núi dại cúi đầu chầu hướng Bính,
Sông khôn quay gót chảy phương Càn.
Diệu huyền phong thuỷ đừng xem nhẹ,
Kín đáo thiên cơ chớ lộ bàn.
Sách báu đã ghi xem thật rõ,
Bản đồ cũng thế, chớ lan man.