Vua mộng kén tài được Mã Lương,
Nghe đâu quan trạng thật phi thường.
Họ tên hai chữ, ghi bia đá,
Sự nghiệp ngàn thu, chép sử vàng.
Tân pháp thuở nào, không hiến hết,
Đại khoa sở đắc ở văn chương.
Nguy nga miếu mạo, lồng sơn vẽ,
Trọng hậu hương này, đáp lẽ thường.

tửu tận tình do tại