Buổi sứ trình đêm mưa dặm tuyết,
Bạn cố tri mảnh nguyệt quan san.
Rạng ngày đến cửa Đồng Quan,
Tiếng xưa “thập khứ nhất hoàn” là đây.


Sách Văn đàn bảo giám chép bài thơ này với tiêu đề Đi sứ qua ải Đồng Quan, cùng với bài Khi tàu đã cập bến đều với tác giả Phan Thanh Giản khi đi sứ sang Pháp. Tuy nhiên, Quách Tấn trong Hương vườn cũ cho thông tin rằng đây là một đoạn trong bài Bắc hành của Lý Văn Phức, còn bài thứ hai là của Nguyễn Tư Giản.

Hiện chưa tìm được bài Bắc hành đầy đủ của Lý Văn Phức, nhưng có thể thấy bài thơ viết theo thể song thất lục bát, thường dùng trong các bài ngâm dài, nên bốn câu thơ ở đây khó có thể là một bài hoàn chỉnh, mà chỉ là một trích đoạn. Ngoài ra, lộ trình đi sứ sang Pháp cũng không qua Đồng Quan. Bài thơ tạm xếp ở đây để tồn nghi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]