Sông nước sáu ngày gặp bãi sông,
Trên cồn ríu rít lũ chim âu.
Đá xanh xây chất kè Ngư Xỉ,
Cát trắng chặn ngang suối Mã Đầu.
Thấp thoáng nhà xa kề rặng liễu,
Mênh mang thuyền nước ẩn khe sâu.
Cảnh xuân tứ nhập vào thuyền sứ,
Gõ mái chèo suông man mác sầu.

tửu tận tình do tại