Được truyền tâm ấn Huy Châu,
Tới nam tích trượng sáng làu Hán Dương.
Trói rùa cây gió lặng trang,
Gẩy trượng thỏ bỗng sáng choang ngọc hồ.
Chứng ba kiếp bậc chân tu,
Trong hạt thóc chứa than tro trần hoàn.
Nơi đây tạm trải bồ đoàn,
Pháp vô lường, cõi nghiêm trang vô ngần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.