Chưa rỗi lên lầu ngăm cảnh quan,
Quay thuyền đưa mắt ngắm mây ngàn.
Kiểu lầu tráng lệ làm cũng dễ,
Dấu vết thần kỳ hiểu khó khăn.
Nhớ vị tiên ông vui cưỡi hạc,
Thương phường tục tử thốt lời than.
Lạp Sơn đã phụ lời giao ước,
Đành đợi trở về hãy tới xem.

tửu tận tình do tại