Trộm thấy bia cao dựa vệ đường,
Hành nhân thường nhắc đến Âu Dương.
Phần mồ cỏ lấp, nào hay chốn,
Thư viện trên cao, sững mé làng.
Trung Quốc bao phen thay Giáp Tý,
Đại gia nguồn mạch, nếp văn chương.
Lũng Cương bia được thần phù hộ,
Hận lắm năm xưa giúp Bộc Vương.

tửu tận tình do tại