Cửa miếu tiên hiền, hang đá lõm,
Miếu thiêng ngửa thấy bách tùng xanh.
Trời kia chung đúc người hiền triết,
Đất nọ rừng nho, bóng mát quanh.
Cúng tế ngàn thu hâm hưởng mãi,
Áo xiêm muôn nước tỏ lòng thành.
Sứ thần nhớ mãi đường ăn nói,
Ngửa ngóng non cao, tưởng giáng sinh.

tửu tận tình do tại