Một núi một sông, lần lượt chào,
Sắc sông vẻ núi, sáng như nhau.
Trời thu tháng tám, khói mây phủ,
Đêm vắng canh ba, sương móc gieo.
Bè mảng đầy sông, neo thả khắp,
Tỳ bà tiên khách, tấu lên theo.
Hồ thỉ nam nhi, chơi Xích Bích,
“Thương Lương” ca khúc cất lên cao.

tửu tận tình do tại