Đường tới Tân Ninh theo hướng đông,
Mái chèo thấp thoáng dưới dòng trong.
Núi trồi cánh én ngàn tầm vững,
Sông lượn ruột dê một lối thông.
Thổ tướng đồn canh treo vách trắng,
Thuỷ vương lầu triện ánh sông hồng.
Vẻ xuân ngắm kỹ nam như bắc,
Tình cảm thì chung cảnh chẳng chung.

tửu tận tình do tại